Eesti Antiikautode Galerii


ESILEHT AJALUGU - SÕJA AEG UUDISED
AUTODE NATSIONALISEERIMINE JA EVAKUEERIMINE 1941

AUTODE NATSIONALISEERIMINE 1941.

Riigiarhiiv, ERA.R-973.1.132
ENSV Riiklik Plaanikomitee - ENSV Riiklik Plaanikomisjon - 9. Materiaal-tehnilise varustuse osakond - ENSV Rahvakomissaride Nõukogu määrused Transpordi Peavalitsuse Natsionaliseerimise Komisjoni poolt natsionaliseeritud veo- ja sõiduautode jaotamise kohta (17.03.1941-17.06.1941)

Nimekirjad 1941. aastal natsionaliseeritud autode kohta. Ilmselt ei sisaldu neis 1940. aastal ja võib-olla ka 1941. aasta alguses natsionaliseeritud autod.
Vt 1941 NATSIONALISEERITUD JA EVAKUEERITUD AUTODE KOONDTABEL


Vastavalt 22.04.1941 Transpordi Peavalitsuses koostatud nimekirjale oli seni natsionaliseeritud ja ümberasujatelt üle võetud sõiduautosid:

   Linn/maakond Nats-itud Ümberasujailt üle võetud
   Tallinn 72 79
   Harjumaa 41 4
   Läänemaa 43 1
   Järvamaa 27 -
   Virumaa 35 8
   Narva 9 2
   Saaremaa 12 1
   Pärnu ja Pärnumaa 44 6
   Viljandimaa 19 6
   Tartu ja Tartumaa 26 11
   Valgamaa 9 -
   Võrumaa 55 5
   Petserimaa 2 4
   Kokku 394 127
Natsionaliseeritud autod olid järgmiste asutuste käes:
   Transpordi Peavalitsus 102    (vajavad kõik remonti)
   Transpordi Peavalitsus 79    (sõidukõlbmatud)
   Täitevkomiteed 17
   Osoaviahimi organisats. 8
   EK(b)P organisatsioonid 24
   Kergetööstuse RK 4
   Kohaliku Tööstuse RK 2
   Prokuratuur 5
   Töö RK 3
   Tervishoiu RK 25
   Ametiühingute Keskliit 2
   Riiklik Plaanikomisjon 2
   Sidevalitsuse Ajalehtede Eksped. 9
   Kehakultuuri Spordikomitee 3
   Rahvakomissaride Nõukogu 5
   Põllutöö RK 2
   Hariduse RK ja koolid 4
   ENSV Ülemnõukogu Presiidium 3
   SaRK 47 (kokku SaRK-il 75 sundkasutamisele võetud autot)
   Riiklik Kirjastuskeskus 1
   Kunstide Valitsus 1
   Nats-itud, kuid aktid saamata 23
   Raudtee Valitsus 4
   Trust nr 16 1
   Kooperatiivid 8
   Tehas 463 3
   Sõjaväe jt üleliidulised asutused 5
   Meretranspordi Keskus 1
   Varumise RK volinik 1
   Kokku 394
Ümberasujatelt saadud autod olid kohalike täitevkomiteede poolt suuremas osas ära jaotatud, kuid Transpordi Peavalitsusel selle kohta täpsed andmed puudusid.
Lisaks eeltoodutele oli Rahanduse RK poolt maksuvõlgade katteks üles kirjutatud 58 sõiduautot; 11 neist oli ilma loata müüdud sõjaväelastele või sõjaväe teenistuses olevatele kodanikele.
Sundkasutuses, kuid natsionaliseerimata oli üle 100 auto. Osa neist oli juba jõudnud kuuluda mitmele asutusele, nende asukohta ei olnud võimalik kindlaks teha, kuna need kuulusid sõjaväele või teistele asutustele, kust andmeid ei saanud.
Umbes 30 natsionaliseerimisele kuuluvat autot oli kodanike poolt ilma loata müüdud sõjaväelastele.
Umbes 10 natsionaliseerimisele kuuluvat autot oli ilma vastava aktita võetud sundkasutamisele ja nende asukoht oli teadmata.
Järgnevalt edastas Transpordi Peavalitsus rea ettepanekuid taksopargi loomiseks ja autodega varustamiseks vajalike sammude kohta.

6. mail 1941 peeti EK(b)P Keskkomitees autotranspordiga seotud küsimuste lahendamiseks koosolek, millel osalesid Okk EK(b)P Keskkomiteest, Nõmm Riiklikust Plaanikomisjonist, Raessaar Rahanduse Rahvakomissariaadist, Hõrak T.-T. Miilitsavalitsuse Autoinspektsioonist ning Saar, Saarepera ja Kokker Transpordi Peavalitsusest.
Muuhulgas peeti vajalikuks lõpetada alates 1. maist autode sundkorras kasutamine, seni sundkorras kasutatud autodest natsionaliseeritavad autod natsionaliseerida ja ülejäänud omanikelt ära osta; natsionaliseeritud ja ostetud autodest moodustada riiklik taksoautopark Transpordi Peavalitsuste kohalike autobaaside sektoritena, mille korraldada jääks ka erataksoautode organiseerimine; tunnistada kehtetuks pärast 12.10.1940 ilma Transpordi Peavalitsuse loata sõlmitud autode ostu-müügi lepingud jms.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu 17. juuni 1941 määrusega nr 1187 jaotati Transpordi Peavalitsuse Natsionaliseerimise Komisjoni poolt natsionaliseeritud sõiduautod järgmiselt.
1. ENSV Ülemnõukogu Presiidium (nimekiri nr 10) 3 sõiduautot
2. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu (nimekiri nr 19) 9 sõiduautot
3. EK(b)P organisatsioonile (nimekiri nr 6) 30 sõiduautot, 1 mootorratas
4. Tervishoiu Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 1) 43 sõiduautot
5. Põllutöö Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 16) 40 sõiduautot
6. Siseasjade Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 8) 25 sõiduautot
7. Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 14) 21 sõiduautot
8. Kergetööstuse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 2) 15 sõiduautot
9. Rahanduse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 3) 14 sõiduautot
10. Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 12) 14 sõiduautot
11. Hariduse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 23) 9 sõiduautot
12. Kohtu Rahvakomissariaadile 2 sõiduautot
13. Kaubanduse Rahvakomissariaadile 2 sõiduautot
14. Riigikontrolli rahvakomissariaadile 1 sõiduauto
15. ENSV Ametiühingute Kesknõukogule (nimekiri nr 7) 10 sõiduautot
16. ENSV Osoaviahimi organisatsioonidele (nimekiri nr 18) 8 sõiduautot
17. ENSV Prokuratuurile (nimekiri nr 13) 8 sõiduautot
18. Sotsiaalkindlustuse Rahvakomissariaadile 1 sõiduauto
19. Riiklikule Plaanikomisjonile (nimekiri nr 17) 3 sõiduautot
20. Riiklikule Kirjastuskeskusele (nimekiri nr 9) 6 sõiduautot
21. Kehakultuuri ja spordikomiteele (nimekiri nr 4) 4 sõiduautot
22. Kinofikatsiooni Valitsusele 1 sõiduauto
23. Kunstide Valitsusele 2 sõiduautot
24. Statistika Valitsusele (nimekiri nr 24) 3 sõiduautot
25. ENSV Kirjanduse ja Kirjastusasjade Peavalitsusele 1 sõiduauto
26. Linnade- ja Maakondade TRSN Täitevkomiteele (nimekiri nr 15) 17 sõiduautot, 1 mootorratas
27. Metsamajanduse ja Metsatööstuse Peavalitsusele 2 sõiduautot
28. Eesti Sidevalitsusele 1 sõiduauto
29. Eesti Vabariiklikule Kommunaalpangale 2 sõiduautot
30. Vabariikliku Tööjõureservide Valitsusele (nimekiri nr 20) 7 sõiduautot
31. Eesti Riiklikule Merelaevandusele (nimekiri nr 21) 3 sõiduautot
32. NSVL RKN Mõõdu ja Mõõduabinõude Komitee ENSV volinikule 1 sõiduauto
33. NSVL Varumise Rahvakomissariaadi volinikule ENSV-s (nimekiri nr 22) 6 sõiduautot
34. Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklikule Liidule (nimekiri nr 5) 15 sõiduautot
35. Transpordi Peavalitsusele riikliku taksoautopargi loomiseks (nimekiri nr 11) 113 sõiduautot
Natsionaliseeritud 117 sõidukõlbmatut sõiduautot (nimekiri nr 25) määrata Transpordi Peavalitsusele

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu otsusega jaotati Transpordi Peavalitsuse Natsionaliseerimise Komisjoni poolt natsionaliseeritud veoautod esialgu järgmiselt.
1.
a) Metsamajanduse ja Metsatööstuse Peavalitsusele (nimekiri nr 1) 100 veoautot
b) Maanteede Valitsusele (nimekiri nr 2) 30 veoautot
c) Põllutöö Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 3) 23 veoautot
d) Kergetööstuse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 4) 90 veoautot
e) Kaubanduse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 5) 71 veoautot
f) Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 6) 48 veoautot
g) Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 7) 21 veoautot
h) Transpordi Peavalitsusele (nimekiri nr 8) 323 veoautot
i) Tervishoiu Rahvakomissariaadile 2 veoautot
k) Kunstide Valitsusele 1 veoauto
l) ENSV Sidevalitsusele 3 kaubaveoautot
2. Registreerida Transpordi Peavalitsuse ja Kergetööstuse Rahvakomissariaadi nimele, kuid jätta kuni 01.05.1941 Metsamajanduse ja Metsatööstuse Peavalitsuse käsutusse:
a) Transpordi Peavalitsusele (nimekiri nr 1a jrk 1-90) 90 veoautot
b) Kergetööstuse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 1a jrk 90-100) 10 veoautot
3. Määrata Transpordi Peavalitsusele 223 sõidukõlbmatut veoautot (nimekiri nr 9); mis võimalik, remontida, ülejäänud lammutada ja anda varuosadeks - see nimekiri arhiivisäilikus puudub

6. juunil 1941 väljastati eelneva täienduseks Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus, mille alusel toimus natsionaliseeritud veoautode ümberjaotamine ning täiendavalt natsionaliseeritud veoautode ja järelvankrite jaotamine.
1.
a) Metsamajanduse ja Metsatööstuse Peavalitsusele (nimekiri nr 1 a ja c) 16 veoautot, 70 järelvankrit
b) Siseasjade Rahvakomissariaadi Maanteede Valitsusele 1 veoauto ja 4 järelvankrit ning Tuletõrje Osakonnale 5 veoautot (nimekiri nr 2 1a ja b, 2a)
c) Põllutöö Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 3 a ja c) 5 veoautot, 6 järelvankrit, 2 traktorit
d) Kergetööstuse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 4 a ja c) 8 veoautot, 3 järelvankrit
e) Kaubanduse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 5 a) 20 veoautot
f) Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklikule Liidule tasu eest (nimekiri nr 5a a) 12 veoautot
g) Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 6 a ja c) 42 veoautot, 2 järelvankrit
h) Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 7 a ja c) 6 veoautot, 2 järelvankrit
i) Transpordi Peavalitsusele (nimekiri nr 8 a ja c) 30 veoautot, 53 järelvankrit
k) Tervishoiu Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 10 a) 1 veoauto
2. Ümber jaotati:
a) Transpordi Peavalitsuselt - Metsamajanduse ja Metsatööstuse Peavalitsusele (nimekiri nr 1 b) 2 veoautot
b) Transpordi Peavalitsuselt - SARK'i Tuletõrje Osakonnale (nimekiri nr 2 2b) 2 veoautot
c) Transpordi Peavalitsuselt - Põllutöö Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 3 b) 2 veoautot
d) Transpordi Peavalitsuselt - Kergetööstuse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 4 b) 4 veoautot
e) Metsamajanduse ja Metsatööstuse Peavalitsuselt - Kergetööstuse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 4 b) 1 veoauto
f) Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadilt - Kergetööstuse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 4 b) 1 veoauto
g) Transpordi Peavalitsuselt - Kaubanduse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 5 b) 4 veoautot
h) Transpordi Peavalitsuselt - ETKV Liidule tasu eest (nimekiri nr 5a b) 1 veoauto
i) Transpordi Peavalitsuselt - Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadile (sh Kalatööstuse Peavalitsusele) (nimekiri nr 6 b) 11 veoautot
k) Transpordi Peavalitsuselt - Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 7 b) 2 veoautot
l) Transpordi Peavalitsuselt - Kommunaaltrustile "Tallinna Transport" (nimekiri nr 7a) 7 veoautot
m) Kommunaaltrustilt "Tallinna Transport" - Transpordi Peavalitsusele (nimekiri nr 8 b) 11 veoautot Gaz-MM
n) Kergetööstuse Rahvakomissariaadilt - Transpordi Peavalitsusele (nimekiri nr 8 b) 5 veoautot
o) Põllutöö Rahvakomissariaadilt - Transpordi Peavalitsusele (nimekiri nr 8 b) 1 veoauto
p) Kaubanduse Rahvakomissariaadilt - Tervishoiu Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 10 b) 1 veoauto
r) Kergetööstuse Rahvakomissariaadilt - Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 6 b) 1 veoauto
3. Transpordi Peavalitsuse reservi sõidukõlbmatutest veoautodest antakse üle:
a) SARK'i Tuletõrje Osakonnale (nimekiri 2 2b) 1 veoauto
b) Põllutöö Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 3 b) 14 veoautot
c) ETKV Liidule tasu eest (nimekiri nr 5a b) 2 veoautot
d) Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 6 b) 4 veoautot
e) Tervishoiu Rahvakomissariaadile (nimekiri nr 10 b) 2 veoautot
f) ENSV Ametiühingute Kesknõukogule (nimekiri 11) 3 veoautot
g) Osoaviahimi Kesknõukogule 1 veoauto
4. Täiendavalt natsionaliseeritud 47 liiklemiskõlbmatut veoautot ja 30 järelvankrit (nimekiri 9) määrata Transpordi Peavalitsusele

*      *      *

AUTODE EVAKUEERIMINE 1941.

Riigiarhiiv, ERA.R-1.4.16
Eesti Vabariigi Ministrite Nõukogu - 24. Eesti NSV Liidu tagalasse evakueeritud materiaalsete väärtuste nimekirjad - Transpordi Peavalitsuse ja Maanteede Valitsuse evakueeritud varade nimekiri (21.07.1941-02.1944)

Andmeid 1941. aastal evakueeritud autode kohta
Vt 1941 NATSIONALISEERITUD JA EVAKUEERITUD AUTODE KOONDTABEL


* Harju autode natsionaliseerimise komisjon, seisuga ...07.1941 evakueeritud 5 sõiduautot (32 000 rbl)
* Maanteede Valitsus (peamiselt Maakondade Teedeosakonnad ja Teede-Ehituskontor), seisuga 17.07.1941 ligikaudsetel andmetel evakueeritud u 100 veoautot (1 000 000 rbl), u 30 sõiduautot (270 000 rbl)

Transpordi Peavalitsusele alluvatest ettevõtetest oli seisuga 21.07.1941 teada andmed 8 ettevõtte evakueeritud varade kohta. 14 peamiselt maakonnalinnades asunud ettevõttelt ei olnud andmeid võimalik saada (peamiselt ühenduse puudumise tõttu).
* Tallinna Autobaas Mootor, seisuga 21.07.1941 evakueeritud 12 bussi (536 539,90 rbl)
* Transpordi Peavalitsuse Tallinna Veobaas, seisuga 18.07.1941 evakueeritud "Ehitustrust nr 16" 17 autot (204 000 rbl), sellele lisaks sõjaväe poolt võetud 60 veoautot (720 000 rbl)
* Transpordi Peavalitsuse Ekspluatatsiooni Osakond, seisuga 23.07.1941 evakueeritud 15 veoautot GAZ-MM (120 000 rbl), 16 välismaist veoautot 3,5 kuni 5 t (192 000 rbl), 20 välismaist sõiduautot (160 000 rbl)
* Transpordi Peavalitsuse Harju autobaas, seisuga 19.07.1941 evakueeritud 15 veo- ja 2 sõiduautot (110 000 rbl), sellele lisaks sõjakomissariaadi poolt rekvireeritud 12 veo- ja 1 sõiduauto
* Transpordi Peavalitsuse Tallinna Taksobaas, seisuga 19.07.1941 "omavoliliselt ära viidud" (evakueeritud) 20 sõiduautot (103 000 rbl)


1944. aasta veebruaris koostatud akti alusel evakueeriti ENSV-st 1941. aasta juulis-augustis ja anti RKKA ja VMF-i käsutusse:
Veoautosid - 2200 - väärtuses 20 642 600 rubla
Sõiduautosid - 2820 - väärtuses 39 948 120 rubla
Autobusse - 284 - väärtuses 6 034 716 rubla
Erisõidukeid - 110 - väärtuses 1 980 000 rubla
Autohaagiseid - 238 - väärtuses 677 110 rubla
Autoremonditöökodade tööpinke - 100 - väärtuses 473 200 rubla

galerii[ät]hot.ee